Polityka prywatności

M&CC SP. Z O.O.

Informacje ogólne
Przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania przez M&CC Sp. z o.o. danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest M&CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 32b/17, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000795605, REGON: 383913347, NIP: 5272899187 („M&CC”).
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: mcc@mcconsultants.pl  lub pisemnie na adres M&CC wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania
W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas:

  • na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym terminie (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit.  a) RODO);
  • w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania w celu nawiązania z Państwem komunikacji, utrzymywania z Państwem relacji biznesowych w ramach naszej działalności w szczególności w zakresie public relations (podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit.  f) RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom, dostawcom naszych usług), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla których to przetwarzanie było dedykowane, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych.
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby M&CC lub adres e-mail wskazane powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe
W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.